Mobile Phone: 0474 83 61 76

Email: info@site-effects.eu

BTW: BE 672 531 484

© Copyright 2017 - SiteEffects. All Rights Reserved

Dit zijn de algemene voorwaarden waaronder Site Effects zijn diensten aanbiedt.

(versie 6 december 2017)

1. DEFINITIES

 • Webdesign​: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.

 • Onderhoud van een website: het door Site Effects inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst & afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever.

 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Site Effects een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

2. TOEPASBAARHEID

 • Door ondertekening van een overeenkomst met Site Effects verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij
  met deze voorwaarden akkoord gaat.

 • Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing

3. WEBDESIGN / HOSTING

Site Effects plaatst websites op een server die gehost wordt door derden. Bijgevolg zijn Site Effects en de opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden van deze provider.

 

Site Effects is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de provider in kwestie. Bij niet naleven van deze voorwaarden kan een website door Site Effects en zonder toestemming van wie dan ook offline gehaald worden. Eventuele kosten verbonden aan deze overtreding en/of het offline halen worden doorgerekend naar de opdrachtgever.

4. OFFERTE EN ACCEPTATIE

 • Alle offertes en prijsopgaven door Site Effects zijn geheel vrijblijvend.

 • Adviezen, voorstellen en offertes gedaan door Site Effects zijn persoonlijk gericht aan de opdrachtgever of aanvrager. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Site Effects, deze ter inzage te verstrekken aan andere partijen of om deze te gebruiken anders dan ter beoordeling van de aanbieding.

 • Offertes en prijsopgave door Site Effcts blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld op de offerte. Facturatie geschiedt op basis van de ondertekening van deze offerte of goedkeuring van de offerte per e-mail of faxverkeer en eventueel bestelde of uitgevoerde meerwerken lopende de opdracht.

 • Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Site Effects zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige projecten.

 • De opdrachtgever erkent onderling e-mail of faxverkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel in toepassing van artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 • Site Effects zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Site Effects het recht bepaalde  werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Site Effects aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden overgemaakt aan Site Effects. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan Site Effects zijn verstrekt, heeft Site Effects het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 • Site Effects is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, te wijten aan door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Site Effects kenbaar behoorde te zijn.

6. LEVERING EN LEVERTIJD

 • Het ontwerpen, stylen, restylen of herwerken van een nieuwe website of andere computerprogramma’s is een aannemingsovereenkomst die wordt uitgevoerd in regie.
  Werken waarvoor geen levertijd voorafgaandelijk is overeengekomen, worden uitgevoerd binnen een redelijke termijn. aan een uurtarief van vijftig (50,00) euro, behoudens andersluidende expliciete overeenkomst.

 • Tussentijdse resultaten worden door Site Effects op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden. Via deze locatie kan de opdrachtgever feedback geven i.v.m. het project.

 • De uitvoeringstermijn eindigt met de voorlopige oplevering, die stilzwijgend geschiedt ter gelegenheid van de publicatie op het internet.

 • Een door Site Effects vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het overschrijden van een leveringstermijn komt Site Effects niet in verzuim en heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding dan wel het recht op ontbinding van de overeenkomst.

 • Site Effects kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Site Effects gesloten overeenkomsten inclusief de bijhorende leveringsvoorwaarden.

 • Site Effects heeft het recht de overeenkomsten zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, uitstel van betaling of een concordaat heeft aangevraagd of verkregen of anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

7. OVERMACHT

 • Site Effects aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Site Effects als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

 • In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Site Effects alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer onderling overleg tussen de opdrachtgever en Site Effects geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Site Effects tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

 

8. PRIJZEN

 • Alle aangeboden prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

 • De opgegeven tarieven zijn in principe vast. Er is evenwel een aanpassing aan de levensduurte (=indexatie) mogelijk van zodra de oorspronkelijk overeengekomen prijs meer dan 1 jaar oud is, of een prijsaanpassing wanneer stijgende wisselkoersen of andere externe oorzaken de grondstoffen- software- of onderdelenprijzen met minstens 10% hebben doen stijgen.

 • Andere tariefwijzigingen worden door Site Effects minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden, maar enkel in het geval wanneer de tariefwijziging een prijsverhoging zou inhouden. Prijsverlagingen kunnen geen grond op beëindiging opleveren.

9. BETALING

 • Na ondertekening van de offerte krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Site Effects en is de opdrachtgever verplicht om het werk van Site Effects volgens afspraak te betalen.

 • Na afronding van de opdracht zal Site Effects een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met een eventueel eerder voldane vooruitbetaling. De opdrachtgever dient binnen de 30 dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen.

 • Indien de opdrachtgever een overeenkomst met Furora Webdesign aangaat waarin Furora Webdesign zich verbindt tot webhosting, licentie en/of periodieke webdienst
  dient de opdrachtgever voorafgaand aan de ten uitvoer legging, het in de offerte overeengekomen bedrag, te voldoen aan Site Effects. Hierbij dient de opdrachtgever 12 maanden vooruit betalen.

 • Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Site Effects een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. € 7,00 excl. btw, wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, wordt deze zaak doorgegeven. Alle kosten hieruit vloeiend zijn voor rekening van de opdrachtgever. In geval van een website wordt deze na 14 dagen offline gehaald. Kosten voor het nadien eventueel terug online brengen van de website zijn volledig voor de opdrachtgever.

 • Alle protesten inzake de geleverde of gefactureerde diensten dienen op straffe van verval binnen de acht dagen worden toegezonden aan Site Effects.

 • Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Site Effects heeft voldaan.

10. COPYRIGHT

 • Al het door Site Effects vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Site Effects niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.

 • De eigendom van door Site Effects verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijft volledig bij Site Effects, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Site Effects hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Site Effects gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

 • Site Effects behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11. AANSPRAKELIJKHEID

 • Voor zover Site Effects bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Site Effects weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Site Effects op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Site Effects of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Site Effects.

 • In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Site Effects slechts aansprakelijk voor de vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Site Effects voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

 • De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden onderschept kan worden. Site Effects kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. De opdrachtgever zal zich hiertegen zelf afdoende verzekeren, met afstand van verhaal jegens Site Effects en vrijwaring van deze laatste in hoofdsom, interesten en kosten.

 • Site Effects is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.

 • Site Effects is evenmin verantwoordelijk voor de links die op een website worden aangebracht. De opdrachtgever zal er zelf voor instaan dat hij de nodige toestemmingen en het recht heeft om links te plaatsen naar externe websites.

 • De inhoud van de gegevensverspreiding en –publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Site Effects wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan Site Effects aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.

 • De opdrachtgever zal Site Effects vrijwaren voor elke vordering in hoofdsom, interesten en kosten aangaande zaken waarvoor hij zelf moet instaan.

12. COORDINATEN

 • De opdrachtgever dient Site Effects terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens.

 • Dit geldt voor elke adreswijziging, wijziging in contactpersoon of bevoegde persoon, telefoon-, faxgegevens, e-mailadressen, domeinnamen, enz...

 • Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Site Effects geleden schade.

13. OVERDRACHT RECHTEN EN PLICHTEN

 • Site Effects noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

14. DIVERSE BEPALINGEN

 • Site Effects zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke verplichting toe bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijk informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Site Effects.

 • De identiteitsgegevens van de opdrachtgever worden bewaard in onze database, met het oog op intern gebruik. De opdrachtgever heeft steeds het recht schriftelijk wijziging of verwijdering te vragen van zijn gegevens.

 • De opdrachtgever geeft door aanvaarding van deze voorwaarden de toestemming tot het gebruik en de mededeling van zijn identiteitsgegevens voor promotionele doeleinden. De opdrachtgever kan echter steeds schriftelijk wijziging of verwijdering vragen van zijn gegevens uit onze database.

 • Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Site Effects zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

 • Site Effects is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

15. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

 • Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Innomedio en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen op te maken.

 • Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

 • In geval van geschillen omtrent de interpretatie, de toepasselijkheid, de beëindiging, de opzeg of de uitvoering van de overeenkomst, dan wel de inhoud van deze voorwaarden of enige andere hiermee gelieerde onderwerpen, met uitsluiting van de betaling van onbetwiste facturen, verbinden de partijen zich ertoe om vooraleer enige gerechtelijke actie te ondernemen, een beroep te doen op bemiddeling door een erkend bemiddelaar, en dit op straffe van onontvankelijkheid.

 • Onverminderd bovenstaand gegeven, en voor alle andere kwesties, zullen alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, bij de Belgische territoriaal bevoegde rechter te Turnhout aanhangig worden gemaakt, die uitsluitend bevoegd is.

 • Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten.

 • Van toepassing is steeds de laatste versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.